جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اتصال عایقی

اتصال عایقی

اتصال عایقی

اتصال عایقی برای جداکردن پیوستگی جریان الکتریکی خطوط لوله اصلی از تاسیسات و سایر خطوط لوله به کار می رود.

 

اتصال عایقی

اتصال عایقی برای جداکردن پیوستگی جریان الکتریکی خطوط لوله اصلی از تاسیسات و سایر خطوط لوله به کار می رود.

اتصالات عایقی ، حفاظت کاتدی و ایزوله سازی الکتریکی در خطوط لوله، ایستگاه های پمپاژ نفت، گاز و آب را فراهم می کنند. این اتصالات به عنوان محافظ برای جلوگیری از جریان بار الکترواستاتیک به منظور کاهش جرقه در محیط های خطرناک استفاده می شود. با اعمال حفاظت کاتدی یعنی اعمال یک پتانسیل قویتر از خارج، سطوح سازه هم پتانسیل شده و خوردگی به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

اینسولیتینگ جوینت ها یا اتصالات عایقی (IJ) عمدتا جایگزین مناسبی برای کیت های عایقی بوده که به علت طراحی و ساختمان یکپارچه از هر گونه تعمیرات و هزینه های نگهداری بی نیاز می باشد .